Aydınlatma Metni

ROLLİC GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
  Veri sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 169468-5 sicil numarası ile kayıtlı ROLLİC GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  Şirket’imize sağladığınız ad-soyad, elektronik posta adresi ve telefon numarası tür ve kategorilerindeki kişisel verileriniz; Şirket’imizin oyunlarına ilişkin olarak Şirket’imiz ile aranızda gerçekleşebilecek ticari ilişki ve iş birliği kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, iletişim kurulması, görüşme gerçekleştirilmesi, taleplerinizin yerine getirilmesi, talebinize istinaden oyunlarımıza ve bununla ilişkili diğer faaliyetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi sağlanması ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.

 3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
  Şirket’imize sağladığınız kişisel verileriniz söz konusu verilerin işbu metin hükümlerine uygun olarak saklanması amacıyla yurt dışında bulunan bulut hizmeti sağlayacılarımıza aktarılabilecektir. Buna ilave olarak resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile de paylaşabilecektir.

 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
  Kişisel verileriniz, internet sitesi üzerinden, elektronik ortamda bulunan bir araç (tool) aracılığıyla elde edilmekte ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

 5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:
  (a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda dpo@rollicgames.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

  Bilginize sunarız.

  ROLLİC GAMES OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ