Aday Aydınlatma Metni
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun pozisyona yönlendirilmesi amacıyla sizlerin birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri KVKK madde 10’a uygun olarak bilgilendirmek adına bu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
  Şirketimiz, iş başvurunuz sırasında bize ilettiğiniz özgeçmişiniz içerisinde yer bir takım kişisel verileri işleyebilmektedir. Bu kişisel veriler; ad, soyad, iletişim bilgisi, mesleki deneyim, eğitim geçmişi ve özgeçmiş içerisinde bize ilettiğiniz diğer kişisel verilerinizi içerebilir.

 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLE TOPLUYORUZ?
  Adaylara ait kişisel veriler, adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında, KVKK madde 5/2’de yer alan hukuki sebeplerden bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine dayalı olarak aşağıda bulunan kanallar aracılığıyla toplanmaktadır:
  1. Şirketimize elektronik ortamda iletilen başvurular (örneğin Şirketimizin websitesi aracılığıyla veya Linkedin platformu üzerinden),
  2. Şirketimize fiziki ortamda iletilen başvurular,
  3. Yüz yüze veya elektronik ortamda yaptığımız görüşmeler ve mülakatlar.


 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE HUKUKİ SEBEPLE İŞLEMEKTEYİZ?
  Adaylara ait kişisel veriler Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, adayın başvurduğu pozisyona ve Şirket politikalarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla amacıyla işlenmektedir.

 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR?
  İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;
  • Adayın istihdamı ile ilgili uygun pozisyonun belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Şirket’e bağlı yurt içindeki üçüncü taraf şirketlere (bu amaçla aktarılan veriler, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri aktarımının gerekli olması nedeniyle aktarılmaktadır);
  • Şirket’in sunucularının yurtdışında bulunması ve global bir şirket olması nedeniyle, Şirket’in yurtdışında bulunan sunucularına (bu amaçla aktarılan veriler, açık rıza esasına dayalı olarak aktarılmaktadır).
  aktarılabilmektedir.

 5. KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?
  Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak Şirket’in Vişnezade Mah.Şehit Mehmet Sk. Maçka Residances Sit.9b/80 Beşiktaş, İstanbul adresine iletebilirsiniz veya https://www.rollicgames.com/privacy/request adresi üzerinden talep oluşturarak Şirket'e gönderebilirsiniz.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


  Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır.